องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
account_box คณะผู้บริหาร
นายปราโมทย์ แก้วพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 061-1722121
นายปราโมทย์ แก้วพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 061-1722121
นายเมธี ลิ่มศิลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 087-2835713
นายเมธี ลิ่มศิลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 087-2835713
นายมนต์ชัย รัชชะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-2736510
นายมนต์ชัย รัชชะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

โทร : 081-2736510
นายอนุวัฒน์ แก้วศรีสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 062-7947204
นายอนุวัฒน์ แก้วศรีสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

โทร : 062-7947204
account_box กิจการงานสภา
นายธนเดช พรมจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายธนเดช พรมจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นางสาวศิริพร อุ่นเรือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นางสาวศิริพร อุ่นเรือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายอนันต์ ถนอมสุข
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายอนันต์ ถนอมสุข
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายพัฒนพงศ์ อินชิน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายพัฒนพงศ์ อินชิน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายนิรันต์ ศรีชาย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายนิรันต์ ศรีชาย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายธีรพงษ์ ชูพร้อม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายธีรพงษ์ ชูพร้อม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายประวิง สินวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายประวิง สินวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายพงค์เทพ คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายพงค์เทพ คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสัมพันธ์ ศรีขาย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสัมพันธ์ ศรีขาย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสาโรจน์ สาสนัส
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสาโรจน์ สาสนัส
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายทวีศักดิ์ วรรณคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายทวีศักดิ์ วรรณคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายอัมรินทร์ ศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายอัมรินทร์ ศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายภิรมย์ มีลักษณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายภิรมย์ มีลักษณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายไกรรงค์ เพชรศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายไกรรงค์ เพชรศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายณรงค์ฤทธิ์ หมกแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายณรงค์ฤทธิ์ หมกแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายสมพร ถิ่นหนองจิก
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสมพร ถิ่นหนองจิก
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายศุภชัย คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายศุภชัย คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสุเชษฐ์ วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุเชษฐ์ วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายอนุสรณ์ รัชชะ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายอนุสรณ์ รัชชะ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายธวัธชัย วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายธวัธชัย วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายพรชัย ศึกเสือ
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายพรชัย ศึกเสือ
ส.อบต.หมู่ที่ 15
account_box สำนักปลัด
นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน)
นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน)
นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นางสาวสุชาดา ไข่แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุชาดา ไข่แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมศักดิ์ เกื้อสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสมศักดิ์ เกื้อสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนงเยาว์ รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนงเยาว์ รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกมลรัตน์ หล่อธีรนุวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกมลรัตน์ หล่อธีรนุวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายฉลองรัตน์ อินทร์ชู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายฉลองรัตน์ อินทร์ชู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายผดุงเกียรติ คนชม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายผดุงเกียรติ คนชม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุภาพร จันทร์พฤกษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร จันทร์พฤกษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิตยา เวชกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวนิตยา เวชกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวรุจิรา ศักดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรุจิรา ศักดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย กุลคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย กุลคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายอารักษ์ สมบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายอารักษ์ สมบุญ
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจักรกฤช สินวงษ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายจักรกฤช สินวงษ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสุริยา นวนนุ่น
คนงานทั่วไป
นายสุริยา นวนนุ่น
คนงานทั่วไป
นายวัชระพร พุทธประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายวัชระพร พุทธประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นางเจนจิรา บุญญะ
คนครัว
นางเจนจิรา บุญญะ
คนครัว
นายนิรุติ นิลบุญ
นักการภารโรง
นายนิรุติ นิลบุญ
นักการภารโรง
ว่าง
ยาม
ว่าง
ยาม
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าขนอน
นางวิทยา สารเสริฐ
ครู
นางวิทยา สารเสริฐ
ครู
นางพรรณี ชูประเสริฐ
ครู
นางพรรณี ชูประเสริฐ
ครู
นางกรรณิกา ไกรมาท
ครู
นางกรรณิกา ไกรมาท
ครู
นางสาวธุมวดี เวชรัตน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธุมวดี เวชรัตน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเทวี ศรีสาคร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเทวี ศรีสาคร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุรเชษฐ์ ไกรวงค์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุรเชษฐ์ ไกรวงค์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองคลัง
นางสาวสุชาดา ไข่แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
นางสาวสุชาดา ไข่แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
ว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายภูชิต เลิศเกียรติรัชตะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายภูชิต เลิศเกียรติรัชตะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางดวงสมร วัฒนรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางดวงสมร วัฒนรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอรวรรณ พรหมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอรวรรณ พรหมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจันทนา แสงบ้านยาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทนา แสงบ้านยาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบญญทิพย์ ปาคะเชนทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเบญญทิพย์ ปาคะเชนทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพันธศักดิ์ ทองน้อย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายพันธศักดิ์ ทองน้อย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายไกรวิชญ์ นาคอาภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายไกรวิชญ์ นาคอาภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธวัชชัย วรรณคีรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธวัชชัย วรรณคีรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางเนาวรัตน์ ไตรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางเนาวรัตน์ ไตรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 157
เดือนนี้ 5,083
เดือนที่แล้ว 10,322
ทั้งหมด 37,109