องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
info แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

                   "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน  ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การคมนาคมสะดวก 

                    ชุมชนเข้มแข็ง  การเมืองการบริหารโปร่งใส  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

                    เกษตรกรรมก้าวหน้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้

1.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                    (1) พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี  มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของตำบลท่าขนอน

                    (2) สร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน สร้างความสะดวก  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการให้บริการ เพื่องรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

                    (3) ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่าง  ๆ  โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

                    (4) ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน  ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่น ๆ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน

                    (5) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม  รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด  ร่วมตรวจสอบ  โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                    (1) รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน

                    (2) ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

                    (3) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา

                    (4) ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว

                    (5)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์รวม  และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา

3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

                    (1)  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน  เน้นคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการ การศึกษาทุกประเภท

                    (2) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย  ทันโลก ทันเหตุการณ์

                    (3) สนับสนุน  ส่งเสริม  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่

4. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                   (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่ดี  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน เพื่อประชาชน

                    (2) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  เป็นธรรม

                    (3)  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ  เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

                    (4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

5. นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                   (1) สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน  ขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแห่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ

                    (2) สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้เกษตรอินทรีย์

                    (3) สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน  ขยายเครือข่าย เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่

                    (4) ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                    (1) พัฒนาระบบการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ  การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ให้ทั่งถึงทุกพื้นที่  ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม

                    (2)  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ  โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ  รวมถึงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ

                    (3) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค  โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม

7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    (1) รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน

                    (2) สนับสนุน  ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่

                    (3) ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง  และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

                    (4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ  และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เดือนนี้ 5,042
เดือนที่แล้ว 10,281
ทั้งหมด 37,068