องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
account_box กิจการงานสภา
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-9709433
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-9709433
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-0874432
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-0874432
นายพรชัย ศึกเสือ
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 087-2775914
นายพรชัย ศึกเสือ
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 087-2775914
นางศรีบุญลือ สาคร
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 3
โทร : 096-9459029
นางศรีบุญลือ สาคร
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 3
โทร : 096-9459029
นายพิชญะ มะลิลัย
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 4
โทร : 061-1963404
นายพิชญะ มะลิลัย
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 4
โทร : 061-1963404
นายประวิง สินวงศ์
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 5
โทร : 086-2763158
นายประวิง สินวงศ์
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 5
โทร : 086-2763158
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 6
โทร : 089-9709433
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 6
โทร : 089-9709433
นายสาโรจน์ สาสนัส
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 7
โทร : 081-0875069
นายสาโรจน์ สาสนัส
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 7
โทร : 081-0875069
นายอัมรินทร์ ศิริ
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 8
โทร : 085-4761930
นายอัมรินทร์ ศิริ
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 8
โทร : 085-4761930
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 9
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 9
นายณรงค์ฤทธิ์ หมกแดง
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 10
โทร : 080-7181430
นายณรงค์ฤทธิ์ หมกแดง
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 10
โทร : 080-7181430
นายชัยสิทธิ์ ชิตกุล
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 11
โทร : 065-3458189
นายชัยสิทธิ์ ชิตกุล
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 11
โทร : 065-3458189
นายนิรันดร์ ศักดา
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 12
โทร : 098-0874880
นายนิรันดร์ ศักดา
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 12
โทร : 098-0874880
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 13
โทร : 081-0874432
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 13
โทร : 081-0874432
นายรัจรินทร์ พัฒอินทร์
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 14
โทร : 081-0835019
นายรัจรินทร์ พัฒอินทร์
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 14
โทร : 081-0835019
นายพรชัย ศึกเสือ
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 15
โทร : 087-2775914
นายพรชัย ศึกเสือ
สมาชิกสภา อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ 15
โทร : 087-2775914
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701