องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
account_box กิจการงานสภา
นายธนเดช พรมจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายธนเดช พรมจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นางสาวศิริพร อุ่นเรือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นางสาวศิริพร อุ่นเรือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายอนันต์ ถนอมสุข
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายอนันต์ ถนอมสุข
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นายพัฒนพงศ์ อินชิน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายพัฒนพงศ์ อินชิน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายนิรันต์ ศรีชาย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายนิรันต์ ศรีชาย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายธีรพงษ์ ชูพร้อม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายธีรพงษ์ ชูพร้อม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายประวิง สินวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายประวิง สินวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายโอภาส ศรีสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายพงค์เทพ คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายพงค์เทพ คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสัมพันธ์ ศรีขาย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสัมพันธ์ ศรีขาย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสาโรจน์ สาสนัส
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสาโรจน์ สาสนัส
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายทวีศักดิ์ วรรณคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายทวีศักดิ์ วรรณคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายอัมรินทร์ ศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายอัมรินทร์ ศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายภิรมย์ มีลักษณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายภิรมย์ มีลักษณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายไกรรงค์ เพชรศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายไกรรงค์ เพชรศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายณรงค์ฤทธิ์ หมกแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายณรงค์ฤทธิ์ หมกแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายสมพร ถิ่นหนองจิก
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสมพร ถิ่นหนองจิก
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายศุภชัย คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายศุภชัย คุ้มนุ้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสุเชษฐ์ วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุเชษฐ์ วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายอนุสรณ์ รัชชะ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายอนุสรณ์ รัชชะ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายอนุรักษ์ เพ็งผอม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายธวัธชัย วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายธวัธชัย วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายพรชัย ศึกเสือ
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายพรชัย ศึกเสือ
ส.อบต.หมู่ที่ 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64