ชื่อเรื่อง : จ้างขุดวางท่อระบายน้ำและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 4,5,6 และ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง