ชื่อเรื่อง : ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง