ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 15 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง