ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกคลองกะเปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง